İstanbul İhracatçı Birlikleri 10 işçi alacak

ahmetbeyler

New member
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne personel alımı yapılacaktır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği biçimde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İİB)


Uzman Yardımcısı kadrosu için yedi (7),

Bilgisayar Programcısı kadrosu için bir (1),

İdari Memur kadrosu için iki (2),

olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları


Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik bakılırsavini yapmış veya erteletmiş veya bu nazaranvden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Uzman Yardımcısı için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo’da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,


e) Bilgisayar Programcısı için, en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafınca onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak,

f) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden birinden 2019-2020-2021 senelerına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul bakılırsan dil sınavlarından ÖSYM tarafınca yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna bakılırsa 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih niçinidir)

g) Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için İngilizce yabancı dil bilgisinden 2019-2020-2021 senelerına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e- YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul goren dil sınavlarından ÖSYM tarafınca yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih niçinidir)

h) İdari Memur Kadrosu için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo’da belirtilen bölümlerinden veya 2 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo’da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

i) 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve ondan sonrasında doğanlar),


j) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

k) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

l) gorevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

m)

n) Eylül 2020 (Lisans), Ağustos 2021 (Lisans) ve/veya Ekim 2020 (Ön Lisans) dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo’da belirtilen fakülte/bölüm’ün karşısında yer alan puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak,


BAŞVURU ŞARTLARI

3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne nazaran ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.iib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- Öğrenim diploması fotokopisi veya Barkodlu Mezuniyet belgesi (yurt haricindeki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile beraber)

5- Barkodlu KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

6- Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir barkodlu belge,

7- Barkodlu Adli sicil belgesi,

8- Askerlik .durum belgesi (Erkek adaylar için),

9- Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile beraber; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 10 Aralık 2021 tarihi saat 16.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden daha sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve detayları eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda nazaranv almak için başvuruda bulunabilecekler; birden çok kadroya başvuru yapan adayların hiç bir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları daha sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

YENİBOSNA MERKEZ MAH. SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK KAT:5 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

0 (212) 454 04 85
 
Üst