Uludağ Yaş Meyve ve Zerzevat İhracatçıları Birliği işçi alacak

ahmetbeyler

New member
Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği proje kapsamında personel almı yapacaktır.

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UYMSİB)

UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU


2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan “BURSA SİYAHININ BİLİNİRLİĞİNİN FARKLI COĞRAFYALARDA ARTTIRILMASI URGE Projesi’nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.


Başvurular Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik gorevini yapmış veya erteletmiş veya bu bakılırsavden muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,


. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

. bakılırsavini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.


Diğer Koşullar:

. En az 4 yıllık Ziraat Fakültesi mezunu olmak, Tercihen Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri ya da Tarım ekonomisi bölümü (Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafınca kabul edilen yurt haricindeki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)

. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafınca belirlenen ölçütlere bakılırsa eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

. Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,

. Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,


. Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

. İletişim becerileri yüksek, sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tanımı:

  • İhtiyaç Analizi, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi proje faaliyetlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlamak ve belirlenen faaliyetlerin başarı ile uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek,
  • Projede yer alan firmaların ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için yurt haricinde ilgili firmalar ve sektörel derneklerle irtibata geçerek pazar geliştirme faaliyetleri yürütmek,
  • Proje kapsamında yer alan firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak alınacak hizmet alımı süreçlerini yönetmek, en iyi hizmetin en uygun fiyata alınmasını sağlamak,
  • URGE Proje’sinin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Proje faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili sektör dernekleri, üniversite, Kalkınma Ajansları, İhracatçılar Birliği gibi kurumlarla ilişkiler geliştirmek,
  • Sektörel trend ve gelişmelerini takip etmek,
  • Firmalar içinde güven ve işbirliği ortamını yaratacak faaliyetlerde bulunmak,
  • Firmalar ve İşbirliği Kuruluşu içinde iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
  • Sanayi – Üniversite – Kamu Bağlantısını Kurmak
Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Özgeçmiş

Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği

1 Adet fotoğraf

YDS veya ÖSYM tarafınca belirlenen ölçütlere gore eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt haricindeki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile beraber) aslı ve fotokopisi

YDS veya ÖSYM tarafınca belirlenen ölçütlere bakılırsa eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak bakılırsavini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

Daha önce URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan referans mektubu

Başvuru evraklarınızın en geç 31 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine gönderilmesini rica ederiz.
 
Üst